องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
 
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่มปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 



8 มี.ค. 2565 ประกาศรับพนักงาน ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
22 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565
18 ต.ค. 2564 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564
18 ส.ค. 2564 การใช้นำ้อย่างประหยัด
10 ส.ค. 2564 รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาป่า
11 ก.พ. 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซฮยเ...
11 ก.พ. 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี...
29 ต.ค. 2564 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ. 259-15 ถึง สาย นม...
30 ก.ค. 2564 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขุน...
30 ก.ค. 2564 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหัวล...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552