องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ม.ค. 2563    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 40
  6 ม.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 40
  6 ม.ค. 2563    มาตรการการจัดการเร่ื่องร้องเรียนการทุจริต 37
  6 ม.ค. 2563    มาตรการการป้องกันการรับสินบน 42
  6 ม.ค. 2563    มาตรการป้ัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 36
  6 ม.ค. 2563    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 41
  6 ม.ค. 2563    มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 43
  6 ม.ค. 2563    มาตรการสร้างจิตสำนัึกผู้บริหาร ข้าราชการ ส.อบต. 38
  6 ม.ค. 2563    ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร 38
  6 ม.ค. 2563    มาตรการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 33
  30 ก.ย. 2562    แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 48