องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายปรีดา หมอยา
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร. 081-7302933
 
 นางสาวอ้อมใจ  ดวงสำราญ  นางสุพิชญ์ รักษ์สัจจา
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด) นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
เบอร์โทร. 088-3721304
เบอร์โทร. 088-1565992

 
 นายบุญเสริม  แสงจันทร์  นายสุรัตน์  มาลีหวล
นักบริหารงานการช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)  นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เบอร์โทร. 081-9774340
เบอร์โทร. 061-4262321